NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 06.09.23

Møtested: Digitalt

Tilstede: Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål, Magnus Finset Sørdal, Birgitte Sandvik, Åsmund Mjøen-Vigeland, Aleksej Stevanovic 

Referent: Birgitte

Sak 16/23: Innkommende saker- Utvelgelse av sæddonor

Kommet inn sak fra medlem angående om noen klinikker praktiserer at pasientene selv får velge sæddonor. Gjeldende praksis fra ulike klinikker er beskrevet/diskutert per e-post mellom klinikklederne. Saken er tidligere tatt opp på NOFAB årsmøte og med Helsetilsynet/ Helsedirektoratet. NOFAB tar ikke denne saken videre da gjeldende praksis er godkjent av myndighetene. 

Sak 17/23 Innkommende saker- Arendalsuka

Kommet forslag fra medlem angående at NOFAB bør stille som representant under Arendalsuka. I 2023 var legemiddelindustrien representert, med inviterte debattanter fra IVF-miljøet. 

Styret er positiv til forslaget, og ønsker å kunne bidra mer aktivt til denne typen arbeid. Men mener også at dette er en sært ressurskrevende jobb. Styrets vurdering er at dette må vurderes dersom det er saker NOFAB mener bør komme opp til politisk diskusjon, for eksempel ved ønske om endring av Bioteknologiloven. Det kan være vanskelig da private og offentlige klinikker noen ganger har ulike interesser.

Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene om saker/tema dette kan være aktuelt for. Tas opp som punkt på årsmøtet i 2024 og sak for styret etter årsmøtet. 

Sak 18/23 NOFAB 2024

Ingrid, Åsmund og Anette blir en lokal/intern gruppe fra styret som fokuserer på arbeidet med NOFAB 2024.  Disse kontakter Livio. 

Arbeidsoppgaver under NOFAB:

  • 2-4 stk til ankomstregistrering. Ønskelig med ansatte fra Livio sammen med styremedlemmer. 
  • En person til hver konferansesal for teknisk bistand. Magnus og Aleksej melder seg til dette.
  • Sponsorkontakt under konferansen, eventuelt holder at det er en ansatt fra hotellet.
  • Konfransier fra Livio.
  • Styreleder Ingrid og representant fra Livio åpner årsmøtet.
  • Styreleder og kasserer holder Generalforsamlingen.

Livio ordner gave til foredragsholderne. Pris på gave til foredragsholderne avtaler Ingrid med Livio. I 2022 var max 2000 kr. 

Påmelding via styreweb. Aleksej kontakter styreweb for å få startet prosessen. 

Utforming av invitasjon/ program gjøres i samarbeid med Livio. 

Påmelding og invitasjon ønskes sendt ut i starten av oktober, med forbehold om programmet begynner å bli ferdig. Påmeldingsfrist 4 uker senere. 

En middag inkludert per sponsor. Kuvertpris per middag 600 kr for medlemmer og eventuelt flere sponsorer. 

Åsmund sjekker om sponsorene må rigges ned fredag kveld eller ikke. 

Sak 19/23 Eventuelt
Nytt styremøte uke 39.

Sak 20/23 Valg av nye styremedlemmer i 2024

Sykepleier (Anette), bioingeniør (Birgitte), lege (Ingrid) og embryolog (Aleksej) er til valg i 2024. I vedtektene står det at det skal velges 3 representanter hvert år, dessverre er dette kommet i ulage.  Styret foreslår Aleksej stiller til gjenvalg 1 år slik at det blir jevnt fordelt med nye og gamle styremedlemmer. Forslag på dette og behovet for nye styremedlemmer sendes til Hannah Russel som er leder av valgkomiteen.  

Styremøtereferat 15.06.23

Møtested: Digitalt

Møtetid: 11.30-12.30

Tilstede: Åsmund Mjøen-Vigeland, Magnus Finset Sørdal, Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål og Birgitte Sandvik

Referent: Birgitte

Sak 12/23: Oppdatering fra NFS ved Åsmund
NFS blir i Oslo 15-17- august i 2024, på Radisson Holbergs plass. 

God økonomi i NFS. Ønsker å bruke mer penger på medlemmer. Starter med en event som skal rullere på profesjonnivå, der hvert land med i NFS sender en deltaker. Den første blir for lab i Reykjavik, der det blir sosialt- og faglig program med Livio Reykjavik. Billetten loddes ut blant medlemmene i NOFAB. Planlegges også eventuelt flere get together for medlemmene.

Sak 13/23 Planlegging NOFAB 2024

Må begynne å fordele oppgaver til styremedlemmene i NOFAB. Lokasjon er booket. 

Ønskelig å sende ut ordentlig påmelding tidlig høst. 

Sponsorer Magnus. Øker ikke prisen for sponsorer (30 000 kr som i fjor). Magnus kontakter sponsorer fortløpende. 

Åsmund ser på budsjett for NOFAB 2024. 

Evaluering: Ingrid ser på løsninger, for eksempel menti eller forms.

Åsmund tar ansvar for digitale løsninger, med hjelp fra de andre styremedlemmene. 

NFS ønsker å ha med representant. 

Designteam på c-medical kan kanskje hjelpe til med å lage invitasjon. 

Diskusjon angående prekongress. Skal det kun være prekongress bare på konferansehotellet? Sponsordrevet? Skal sponsorene betale for dette? Ingrid kontakter Livio for å avklare rammene rundt arrangementet.  

Sak 14/23 Oppdatering faglig program ved Ingrid

Ingrid har kontakt med Livio om faglig program. Livio har startet på programmet og planlegger parallelle sesjoner.

Sak 15/23 Eventuelt
Neste styremøte planlegges i midten/ slutten av august.

Styremøtereferat 16.02.23

Møtested: Digitalt

Møtetid: 11.30-12.30

Tilstede: Åsmund Mjøen-Vigeland, Magnus Finset Sørdal, Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål og Birgitte Sandvik

Referent: Birgitte

Sak 1/23: Åpning av møtet og valg av referent
Åpning av møtet ved Ingrid. Birgitte skriver referat etter møtet.

Sak 2/23 Konstituering av styret
Styret konstituerer seg selv. Styret består av følgende personer, der oppgaver i styret er fordelt: Ingrid Einarsveen Stål, lege OUS, leder
Åsmund Mjøen-Vigeland, lege OUS, nestleder
Magnus Finset Sørdal, Daglig Leder Medicus, styrerepresentant
Aleksej Stevanovic, embryolog St. Olavs, styrerepresentant
Anette Ekgren Grøstad, sykepleier C-Medical, kasserer
Birgitte Sandvik, bioingeniør UNN, sekretær
Ingrid endrer styrets sammensetning i Brønnøysundregistret

Sak 3/23 Beslutning ang signaturrett

Anette og Ingrid fortsetter med signaturrett.

Sak 4/23 Gjennomgang av vedtekter
Alle styremedlemmene leser gjennom vedtektene på egen hånd.

Sak 5/23 Oppsummering etter årsmøte

Både utstillere og medlemmer som deltok på middagen har nå fått sendt ut faktura. Anette skal følge opp og eventuelt purre på manglende innbetaling.

Den økonomiske balansen etter årsmøtet er ikke fullstendig gjennomgått, men Magnus regner med vi er i balanse med inntekt og utgifter.

Veldig mange positive tilbakemeldinger på arrangementet, både det faglige innholdet, lokasjon og middagen.

Styret er veldig fornøyd med å ha lagt lista høyt og fått det godt gjennomført.

Det har også vært gjennomført en Post-NOFAB med nasjonale tall på web, da det var litt lite tid under NOFAB til å få gjennomført dette.

Magnus syns det var fint å både sitte på det faglige innholdet og arbeid med lokasjonen, da en får en mer helhetlig konferanse. Spørsmål om de to ansvarene bør være skilt, slik det vanligvis er nå der styret har ansvar for lokasjon, mens en klinikk har ansvar for programmet. Vi får i første omgang prøve å ha et godt samarbeid mellom styret og den ansvarlige klinikken.

Anette sender mail til medlemmene med gjennomgang av økonomi, siden dette ikke ble gjort under møtet i Trondheim.

6/23 Planlegging av neste årsmøte

Livio har faglig ansvar i 2024. Ingrid og Åsmund tar møte med Livio for å starte planleggingen til neste år. Neste år 5.-6. januar i Oslo. Ønskelig med parallelle sesjoner til neste år også.

Tenke over start- og sluttidspunkt neste år, slik at alle deltakere får mulighet til å delta på alt. Åsmund starter jobben med å finne lokasjon, Magnus tar ansvar for sponsorer.

Ønsker å få booket konferansehotell der vi kan ha hele arrangementet neste år. Etter tilbakemeldinger fra de siste årene, ønsker vi bordservering og ikke buffet under middagen.

7/23 Gjennomgang av styreweb
Felles gjennomgang av styreweb og sending av melding til medlemmene. Magnus gir Åsmund tilgang til styreweb.
Anette skal få oversikt over økonomi og sender ut purring til medlemmene. Noe plunder og heft med å sende ut alle faktura, men går seg til.

8/23 Hjemmesiden til NOFAB

Magnus oppdaterer hjemmesiden. Oppdaterer med datoer for NOFAB og NFS. Ellers linker til ASRM og ESHRE.

Nye styremedlemmer sender presentasjon av seg selv til Magnus for publisering på hjemmesiden.

9/23 NFS

Ingrid sitter i styret i NFS. Åsmund overtar denne styreplassen for å få mer kontinuitet, siden Ingrid sannsynligvis går ut av styret i NOFAB i starten av 2024.

NFS arrangeres i Norge i 2024. Hans Ivar Hanevik og Porsgrunn leder dette.

10/23 Møteplan for våren

Diskusjon vedrørende om vi skal ha et styremøte med fysisk oppmøte eller bare på web. Egentlig planlagt dette styremøtet med fysisk oppmøte, men det lot seg ikke gjøre å få frigitt tid til dette for alle. Sannsynligvis de neste styremøtene også på web.

11/23 Eventuelt
Anette sende ut medlemskontingent for 2023 som faktura. Sendes ut ila februar/mars.

Forslag om at det etter neste valg av nye styrerepresentanter legges opp til at første styremøtet tas direkte etter NOFAB, slik at vi slipper å reise en gang for å møtes.

Styret beslutter at styremedlemmer skal få dekket middag under NOFAB og medlemskap i NOFAB.

Styremøtereferat 06.12.22

Møtested: Digitalt

Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Ingrid Einarsveen Stål

Referent: Ingrid

26/22: Innkalling til generalforsamling. 

Det besluttes at det bør settes av 45 min til generalforsamlingen. Vi ønsker at valgkomiteens forslag til nye styrerepresentanter står oppført i innkallingen.  Ingrid kontakter Hannah Russell som leder valgkomiteen slik at dette er klart for innkalling sendes ut i slutten av uke 49.

27/22: Årsmøteoppdatering.

Hildegunn ønsker velkommen til årsmøtet sammen med Magnus da Ingrid ikke har mulighet til å være tilstede fredag. Da Magnus ikke var tilstede utsettes mesteparten av dette punktet. Magnus gir beskjed om behov for nytt møte. 

28/22: Styreweb

Aleksej har vært i kontakt med Styreweb og fått opplæring. Vi avtaler et nytt møte for deler av styret fredag 9/12 kl 11.30. Aleksej sender innkalling. 

29/22: NFS

Ingrid og Hildegunn er innkalt til NFS-møte 15/12. Styret har ingen spesielle saker de ønsker at blir tatt opp. 

30/22: Eventuelt

Styret ønsker at styrereferatene skal ligge passordbeskyttet på nettsidene og ikke helt åpent slik de gjør i dag. Dette innebærer også at vi må sørge for at medlemslistene til enhver tid er oppdatert. 

Styremøtereferat 16.11.22

Møtested: Digitalt

Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål

Referent: Birgitte

21/22: Årsmøte 2022

I. Magnus presenterer

182 påmeldte medlemmer til årsmøtet.

Budsjettet ser bra ut, tross litt justeringer underveis.

Bra respons fra sponsorer, blir 15-18 stk. 

Programmet er komplett.

Gode tilbakemeldinger fra de andre styremedlemmene på program og planlagt gjennomføring.

II. Styret beslutter at styremedlemmene får dekket egenandel på middag under NOFAB.

III. Anette og Aleksej sender etter hvert ut faktura til sponsorene. 

22/22: Styreweb

Vi har foreløpig ikke kunnskap om fakturering/innbetalinger i Styreweb Til nå får medlemmene tilsendt kontonummer for innbetaling, men ønskelig å gå over til fakturering direkte fra styreweb. Aleksej er i kontakt med Styreweb angående opplæring i modul for økonomi/administrasjon. Birgitte, Ingrid, Aleksej og Anette ønsker å delta. 

Anette har nettopp fått tilgang til styreweb og har en del registrering utestående. Birgitte, Aleksej og Anette planlegger møte for å sette seg inn i modul for økonomi/administrasjon. 

Vi ønsker etterhvert at nye medlemmer skal melde seg direkte inn i NOFAB via styreweb, og at medlemsavgift skal faktureres automatisk. 

23/22: Politiattest

Hildegunn tar opp problematikk vedrørende politiattest, både gyldighet og tolkning. Magnus forteller at det sannsynligvis blir en paneldebatt under NOFAB der temaet er omsorgsevne, deriblant politiattest. Styret er positiv til dette. Styret vurderer etter årsmøtet om det er behov for å komme med uttalelser angående politiattest.  

24/22: Bioreferansegruppa

Styret i NOFAB er bedt av Helsedirektoratet om å komme med forslag til fagpersoner som skal sitte i Bioreferansegruppa for perioden januar 2023 til desember 2025. 

Aleksej er villig til å stille som kandidat. I tillegg er det ønskelig å finne en lege fra en privatklinikk. Hildegunn og Magnus forespør innad i egne klinikker og andre privatklinikker angående forslag. Forslag må sendes til Ingrid i løpet av 17.11 da svarfrist til Helsedirektoratet er 18.11. 

25/22: Eventuelt

I.Innkalling til generalforsamling må sendes ut senest 4 uker før møtet, dvs 10. desember. Ingrid starter med å lage denne.

II. Neste styremøte planlegges uke 49.