NOFAB_logo-blue

Vedtekter

Vedtekter for Norsk forening for assistert befruktning

1. NAVN

Foreningens navn er: Norsk forening for assistert befruktning 

2. FORMÅL

Samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert human reproduksjon i én nasjonal forening.

Fremme fri utveksling av informasjon mellom faggrupper og klinikker, og formidle samarbeid mellom disse for å stimulere utvikling, forskning og kvalitetssikring av infertilitetsbehandling i Norge.

Øke kunnskap blant medlemmene og i samfunnet om alle aspekter av infertilitet (kliniske, fysiologiske, genetiske, etiske psykiske og sosiale) og infertilitetsbehandling for å fremme forståelsen for og stimulere til en bedre behandling av ufrivillig barnløse.

Fungere som profesjonenes talerør overfor befolkning og myndigheter i politiske, faglige og etiske spørsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.

Virke som kontaktorgan og norsk representant i relasjon til beslektede nordiske, europeiske og andre internasjonale organisasjoner. Velge representanter til Nordic Fertility Society (NFS) og utnevne landsrepresentant til European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Foreslå norsk klinikk eller gruppe av klinikker til å arrangere kongress i regi av NFS.

DISSE FORMÅL SKAL FREMMES VED:

Arrangere generalforsamling hvert år. Arrangere kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av de forskjellige faggruppers viten og kunnskap.

Arbeide for etablering av en nasjonal database med tanke på fri utveksling av data fra de tilsluttede klinikker. Utarbeide årsrapporter til Sosial- og helsedirektoratet.

Profilere assistert befruktning i Norge ved å stimulere til og koordinere forskningsprosjekter innen reproduksjon.

Delta i nasjonale og internasjonale samarbeid på organisasjonsnivå.

Ved behov nedsette ad hoc ekspertutvalg for rådgiving/orientering av myndigheter, presse og offentlighet om faglige, etiske og andre spørsmål som vedrører vårt fagområde.

3.MEDLEMSKAP

Medlemskap kan søkes av alle som i Norge deltar i forskning eller behandling av infertilitet. Det er en forutsetning at personen jobber med assistert befruktning i en godkjent institusjon. Pensjonerte medlemmer kan forlenge sitt medlemsskap selv om de ikke lenger jobber aktivt innen assistert befruktning. Medlemmene kan ha både akademisk og ikke-akademisk bakgrunn. Søknad om medlemskap skal sendes styret. Utmeldelse skal skje skriftlig til sekretæren som er den i styret med ansvar for medlemsregisteret. Et medlem som ikke betaler kontingent i to påfølgende år blir utmeldt uten videre av sekretæren.

4. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Beslutninger treffes på generalforsamling med simpelt flertall. Ordinær generalforsamling holdes på årlige møter. Generalforsamlingen innkalles med 4 ukers varsel og med skriftlig dagsorden. Dagsorden skal minst omfatte valg av ordstyrer, styrets beretning, evt. utvalgsberetninger, fremlegge revidert regnskap for godkjennelse, fastsettelse av kontingent, valg av leder og styremedlemmer med vararepresentant og valg av revisor med vara. Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamling skal være mottatt av styret innen 3 uker før generalforsamling.

Generalforsamlingen velger selv ordstyrer. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Avstemningsprosedyren bestemmes av ordstyrer, dog som skriftlig hvis minst ett medlem krever det. I tilfelle stemmelikhet teller lederens (ved valg: den avgående) stemme dobbelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 2 ukers varsel av styret, enten etter styrets initiativ eller hvis minst 5 medlemmer har anmodet om det. Anmodningen skal inneholde motivet til den ekstraordinære generalforsamling, og denne skal finne sted innen tre uker etter anmodningen er fremsatt. Den ekstraordinære generalforsamlingen treffer sine beslutninger i overensstemmelse med bestemmelsene for den ordinære generalforsamling.

5. STYRET

Foreningens styre velges på generalforsamlingen for en periode av 2 år og består av 6 medlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile de yrkesgrupper som utgjør foreningens medlemmer og består av 2 leger, 1 biolog/embryolog, 1 sykepleier, 1 bioingeniør og 1 fra merkantilt personell. Hver av disse skal ha en vararepresentant fra samme yrkesgruppe. Lederen velges av generalforsamlingen blant styrets medlemmer uavhengig av yrkesgruppe.

Generalforsamlingen velger i plenum styrets leder og to revisorer for en funksjonstid på to år. Styrets vararepresentanter utgjør valgkomiteen som ledes av nestleder sin vararepresentant. Under utvelgelse til styret skal det vektlegges en sammensetning som gjenspeiler geografisk fordeling og fordeling mellom offentlige og private klinikker.

Tre styremedlemmer, inklusive leder og kasserer, er på valg i ulike årstall og tre styremedlemmer, inklusive nestleder og sekretær, er på valg i like årstall. Umiddelbart gjenvalg kan skje en gang. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder, kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig så fremt minst 4 representanter er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

Lederen innkaller til styremøter. Det skal avholdes minst ett møte per år. Styremøte kan også avholdes hvis minst 4 styremedlemmer krever det. Det skal føres styrereferat og beslutninger skal protokolleres. Styret er pliktig til å informere medlemmene om styrebeslutninger via nyhetsbrev (som e-post til de enkelte avdelinger) eller ved annen publisering.

STYRETS OPPGAVER: 

  • Styret har ansvar for foreningens daglige drift og at foreningens formål fremmes.
  • Styret er foreningens offisielle talerør
  • Styret har ansvar for å planlegge og arrangere de årlige medlemsmøter. Arrangementet kan delegeres den enkelte IVF-avdeling på omgang. Disse møter skal i tillegg til generalforsamling ha et faglig innhold som reflekterer medlemmenes forskjellige faglige bakgrunn.
  • Styret oppnevner eller avsetter utvalg og arbeidsgrupper til forskjellige oppgaver, og fastsetter deres mandat. Generalforsamlingen kan også beslutte å nedsette utvalg og vedta spesifikke oppgaver for styret.
  • Generalforsamlingen avgjør hvilke nasjonale eller internasjonale organisasjoner foreningen skal være tilsluttet.

6. ØKONOMI

Foreningens økonomi baserer seg på medlemskontingent. Kontingenten avgjøres på generalforsamlingen. Medlemskap oppnås ved å betale kontingent. Kontingenten betales årlig. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Det påhviler verken medlemmer eller styret noen personlige heftelser. Kasserer utarbeider årlige regnskap som overlates revisorene innen 1. februar og som senest 3 uker senere oversender regnskap med revisors beretning til styret. Budsjettforslag utarbeides av kasserer og fremlegges for godkjenning på ordinær generalforsamling.

7. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtak om vedtektsendringer kan bare skje på en generalforsamling hvor minst en tredjedel av ordinære medlemmer er representert og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag om endringer skal sendes skriftlig til alle medlemmer ved innkalling til generalforsamling (innen 4 uker før møtet). Hvis færre enn en tredjedel av medlemmene er tilstede skal vedtektsendringene oversendes neste generalforsamling og der vedtas ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme. Subsidiært kan forslag om vedtaksendring sendes til uravstemning og vedtas med simpelt flertall (leder dobbelt stemme).

8. NEDLEGGELSE AV FORENINGEN

Forslag om oppløsning av foreningen eller sammenslåing med annen forening kan kun skje hvis forslaget har vært fremmet på dagsorden til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis forslaget vedtas, sendes det til uravstemning blant samtlige medlemmer og gjennomføres hvis minst 50 % av stemmene er for forslaget. Det avgjøres ved uravstemning hvordan selskapets formue skal anvendes til de i formålsparagrafene nevnte formål.

Sist endret: 30.01.2020