NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 06.09.23

Møtested: Digitalt

Tilstede: Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål, Magnus Finset Sørdal, Birgitte Sandvik, Åsmund Mjøen-Vigeland, Aleksej Stevanovic 

Referent: Birgitte

Sak 16/23: Innkommende saker- Utvelgelse av sæddonor

Kommet inn sak fra medlem angående om noen klinikker praktiserer at pasientene selv får velge sæddonor. Gjeldende praksis fra ulike klinikker er beskrevet/diskutert per e-post mellom klinikklederne. Saken er tidligere tatt opp på NOFAB årsmøte og med Helsetilsynet/ Helsedirektoratet. NOFAB tar ikke denne saken videre da gjeldende praksis er godkjent av myndighetene. 

Sak 17/23 Innkommende saker- Arendalsuka

Kommet forslag fra medlem angående at NOFAB bør stille som representant under Arendalsuka. I 2023 var legemiddelindustrien representert, med inviterte debattanter fra IVF-miljøet. 

Styret er positiv til forslaget, og ønsker å kunne bidra mer aktivt til denne typen arbeid. Men mener også at dette er en sært ressurskrevende jobb. Styrets vurdering er at dette må vurderes dersom det er saker NOFAB mener bør komme opp til politisk diskusjon, for eksempel ved ønske om endring av Bioteknologiloven. Det kan være vanskelig da private og offentlige klinikker noen ganger har ulike interesser.

Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene om saker/tema dette kan være aktuelt for. Tas opp som punkt på årsmøtet i 2024 og sak for styret etter årsmøtet. 

Sak 18/23 NOFAB 2024

Ingrid, Åsmund og Anette blir en lokal/intern gruppe fra styret som fokuserer på arbeidet med NOFAB 2024.  Disse kontakter Livio. 

Arbeidsoppgaver under NOFAB:

  • 2-4 stk til ankomstregistrering. Ønskelig med ansatte fra Livio sammen med styremedlemmer. 
  • En person til hver konferansesal for teknisk bistand. Magnus og Aleksej melder seg til dette.
  • Sponsorkontakt under konferansen, eventuelt holder at det er en ansatt fra hotellet.
  • Konfransier fra Livio.
  • Styreleder Ingrid og representant fra Livio åpner årsmøtet.
  • Styreleder og kasserer holder Generalforsamlingen.

Livio ordner gave til foredragsholderne. Pris på gave til foredragsholderne avtaler Ingrid med Livio. I 2022 var max 2000 kr. 

Påmelding via styreweb. Aleksej kontakter styreweb for å få startet prosessen. 

Utforming av invitasjon/ program gjøres i samarbeid med Livio. 

Påmelding og invitasjon ønskes sendt ut i starten av oktober, med forbehold om programmet begynner å bli ferdig. Påmeldingsfrist 4 uker senere. 

En middag inkludert per sponsor. Kuvertpris per middag 600 kr for medlemmer og eventuelt flere sponsorer. 

Åsmund sjekker om sponsorene må rigges ned fredag kveld eller ikke. 

Sak 19/23 Eventuelt
Nytt styremøte uke 39.

Sak 20/23 Valg av nye styremedlemmer i 2024

Sykepleier (Anette), bioingeniør (Birgitte), lege (Ingrid) og embryolog (Aleksej) er til valg i 2024. I vedtektene står det at det skal velges 3 representanter hvert år, dessverre er dette kommet i ulage.  Styret foreslår Aleksej stiller til gjenvalg 1 år slik at det blir jevnt fordelt med nye og gamle styremedlemmer. Forslag på dette og behovet for nye styremedlemmer sendes til Hannah Russel som er leder av valgkomiteen.