NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 16.11.22

Møtested: Digitalt

Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål

Referent: Birgitte

21/22: Årsmøte 2022

I. Magnus presenterer

182 påmeldte medlemmer til årsmøtet.

Budsjettet ser bra ut, tross litt justeringer underveis.

Bra respons fra sponsorer, blir 15-18 stk. 

Programmet er komplett.

Gode tilbakemeldinger fra de andre styremedlemmene på program og planlagt gjennomføring.

II. Styret beslutter at styremedlemmene får dekket egenandel på middag under NOFAB.

III. Anette og Aleksej sender etter hvert ut faktura til sponsorene. 

22/22: Styreweb

Vi har foreløpig ikke kunnskap om fakturering/innbetalinger i Styreweb Til nå får medlemmene tilsendt kontonummer for innbetaling, men ønskelig å gå over til fakturering direkte fra styreweb. Aleksej er i kontakt med Styreweb angående opplæring i modul for økonomi/administrasjon. Birgitte, Ingrid, Aleksej og Anette ønsker å delta. 

Anette har nettopp fått tilgang til styreweb og har en del registrering utestående. Birgitte, Aleksej og Anette planlegger møte for å sette seg inn i modul for økonomi/administrasjon. 

Vi ønsker etterhvert at nye medlemmer skal melde seg direkte inn i NOFAB via styreweb, og at medlemsavgift skal faktureres automatisk. 

23/22: Politiattest

Hildegunn tar opp problematikk vedrørende politiattest, både gyldighet og tolkning. Magnus forteller at det sannsynligvis blir en paneldebatt under NOFAB der temaet er omsorgsevne, deriblant politiattest. Styret er positiv til dette. Styret vurderer etter årsmøtet om det er behov for å komme med uttalelser angående politiattest.  

24/22: Bioreferansegruppa

Styret i NOFAB er bedt av Helsedirektoratet om å komme med forslag til fagpersoner som skal sitte i Bioreferansegruppa for perioden januar 2023 til desember 2025. 

Aleksej er villig til å stille som kandidat. I tillegg er det ønskelig å finne en lege fra en privatklinikk. Hildegunn og Magnus forespør innad i egne klinikker og andre privatklinikker angående forslag. Forslag må sendes til Ingrid i løpet av 17.11 da svarfrist til Helsedirektoratet er 18.11. 

25/22: Eventuelt

I.Innkalling til generalforsamling må sendes ut senest 4 uker før møtet, dvs 10. desember. Ingrid starter med å lage denne.

II. Neste styremøte planlegges uke 49.