NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 16.02.23

Møtested: Digitalt

Møtetid: 11.30-12.30

Tilstede: Åsmund Mjøen-Vigeland, Magnus Finset Sørdal, Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål og Birgitte Sandvik

Referent: Birgitte

Sak 1/23: Åpning av møtet og valg av referent
Åpning av møtet ved Ingrid. Birgitte skriver referat etter møtet.

Sak 2/23 Konstituering av styret
Styret konstituerer seg selv. Styret består av følgende personer, der oppgaver i styret er fordelt: Ingrid Einarsveen Stål, lege OUS, leder
Åsmund Mjøen-Vigeland, lege OUS, nestleder
Magnus Finset Sørdal, Daglig Leder Medicus, styrerepresentant
Aleksej Stevanovic, embryolog St. Olavs, styrerepresentant
Anette Ekgren Grøstad, sykepleier C-Medical, kasserer
Birgitte Sandvik, bioingeniør UNN, sekretær
Ingrid endrer styrets sammensetning i Brønnøysundregistret

Sak 3/23 Beslutning ang signaturrett

Anette og Ingrid fortsetter med signaturrett.

Sak 4/23 Gjennomgang av vedtekter
Alle styremedlemmene leser gjennom vedtektene på egen hånd.

Sak 5/23 Oppsummering etter årsmøte

Både utstillere og medlemmer som deltok på middagen har nå fått sendt ut faktura. Anette skal følge opp og eventuelt purre på manglende innbetaling.

Den økonomiske balansen etter årsmøtet er ikke fullstendig gjennomgått, men Magnus regner med vi er i balanse med inntekt og utgifter.

Veldig mange positive tilbakemeldinger på arrangementet, både det faglige innholdet, lokasjon og middagen.

Styret er veldig fornøyd med å ha lagt lista høyt og fått det godt gjennomført.

Det har også vært gjennomført en Post-NOFAB med nasjonale tall på web, da det var litt lite tid under NOFAB til å få gjennomført dette.

Magnus syns det var fint å både sitte på det faglige innholdet og arbeid med lokasjonen, da en får en mer helhetlig konferanse. Spørsmål om de to ansvarene bør være skilt, slik det vanligvis er nå der styret har ansvar for lokasjon, mens en klinikk har ansvar for programmet. Vi får i første omgang prøve å ha et godt samarbeid mellom styret og den ansvarlige klinikken.

Anette sender mail til medlemmene med gjennomgang av økonomi, siden dette ikke ble gjort under møtet i Trondheim.

6/23 Planlegging av neste årsmøte

Livio har faglig ansvar i 2024. Ingrid og Åsmund tar møte med Livio for å starte planleggingen til neste år. Neste år 5.-6. januar i Oslo. Ønskelig med parallelle sesjoner til neste år også.

Tenke over start- og sluttidspunkt neste år, slik at alle deltakere får mulighet til å delta på alt. Åsmund starter jobben med å finne lokasjon, Magnus tar ansvar for sponsorer.

Ønsker å få booket konferansehotell der vi kan ha hele arrangementet neste år. Etter tilbakemeldinger fra de siste årene, ønsker vi bordservering og ikke buffet under middagen.

7/23 Gjennomgang av styreweb
Felles gjennomgang av styreweb og sending av melding til medlemmene. Magnus gir Åsmund tilgang til styreweb.
Anette skal få oversikt over økonomi og sender ut purring til medlemmene. Noe plunder og heft med å sende ut alle faktura, men går seg til.

8/23 Hjemmesiden til NOFAB

Magnus oppdaterer hjemmesiden. Oppdaterer med datoer for NOFAB og NFS. Ellers linker til ASRM og ESHRE.

Nye styremedlemmer sender presentasjon av seg selv til Magnus for publisering på hjemmesiden.

9/23 NFS

Ingrid sitter i styret i NFS. Åsmund overtar denne styreplassen for å få mer kontinuitet, siden Ingrid sannsynligvis går ut av styret i NOFAB i starten av 2024.

NFS arrangeres i Norge i 2024. Hans Ivar Hanevik og Porsgrunn leder dette.

10/23 Møteplan for våren

Diskusjon vedrørende om vi skal ha et styremøte med fysisk oppmøte eller bare på web. Egentlig planlagt dette styremøtet med fysisk oppmøte, men det lot seg ikke gjøre å få frigitt tid til dette for alle. Sannsynligvis de neste styremøtene også på web.

11/23 Eventuelt
Anette sende ut medlemskontingent for 2023 som faktura. Sendes ut ila februar/mars.

Forslag om at det etter neste valg av nye styrerepresentanter legges opp til at første styremøtet tas direkte etter NOFAB, slik at vi slipper å reise en gang for å møtes.

Styret beslutter at styremedlemmer skal få dekket middag under NOFAB og medlemskap i NOFAB.