NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 14.02.24

Tilstede: Aleksej Stevanovic, Åsmund Mjøen-Vigeland, Nora Rosvoll, Ørjan Vermeer, Stine Sveen.

Forslag til dagsorden: Vedtatt

Forslag til referent: Åsmund

Dagsorden:

  1. Fordeling av oppgaver i det nye styret – Konstituering

a. Leder: Åsmund Mjøen-Vigeland– leder@nofab.no

b. Nestleder: Nora Rosvoll– nestleder@nofab.no

c. Sekretær: Aleksej Stevanovic– sekretaer@nofab.no

d. Kasserer: Ørjan Vermeer- kasserer@nofab.no

e. Webansvarlig og kommunikasjon: Magnus Sørdal– medlem@nofab.no

f. Arrangements-/sponsoransvarlig: Stine Sveen– medlem@nofab.no

2. Kursing i NOFAB styrearbeid – Ingrid Stål, Birgitte Sandvik, Anette Grøstad – Alle

a. Informerer om Styreweb, Gnist, Outlook og økonomiregnskap. Vi ordner med nødvendige tilganger til nye styremedlemmer i løpet av nærmeste tid.

Tidligere medlemmer stiller seg til disposisjon for å overføre nødvendige tilganger.

b. Vedtektene – Vedtekter – NOFAB. Lest gjennom på forhånd.

3. NOFAB 2025 – Alle

a. Fordele roller – Vedtakssak

i. NOFAB i Oslo 3.-4. januar 2025

ii. Lokalisasjon: Stine undersøker konkurrerende tilbud til Halse Linie

iii. Lokal komite

1. Kontakt med Volvat Spiren

a. Stine og Åsmund møter Volvat Spiren 280224

i. Forventningsavklaring

iv. Sponsoransvarlig: Magnus/Stine

v. Sekretariat før og under møtet. (Minst 3)

1. Ørjan, Nora, Aleksej, Magnus, Åsmund, Stine.

vi. Kontakt med Volvat Spiren

1. Åsmund og Stine

vii. Økonomi og regnskap.

1. Kasserer og arrangementsansvarlig.

b. Bioreferansegruppen i Helsedirektoratet – Informeringssak

i. Nan Oldereid og Aleksej Stevanovic

ii. Valgt for 3 år fra januar 2023.

iii. 3-4 møter pr år.

iv. På oppdrag fra Helsedirektoratet

c. Historiske møter med ansvarlig klinikk og forslag til vedtak til fremtidig klinikkansvarlige.

År
 
KlinikkSted
2006St. Olavs HospitalRikshospitalet
2007HaugesundRikshospitalet
2008UllevålUllevål Sykehus
2009TromsøRikshospitalet
2010RikshospitaletRikshospitalet
2011Klinikk Hausken og MedicusRikshospitalet
2012PorsgrunnRikshospitalet
2013Volvat, IVF OsloRikshospitalet
2014FertilitetssenteretFertilitetssenteret
2015St. Olavs HospitalTrondheim
2016Ikke møte
2017OUSRikshospitalet
2018HaugesundHiOA
2019HaukelandHiOA
2020SpirenTrondheim
2021TromsøIkke fysisk møte, bare web
2022Klinikk HauskenOslo
2023MedicusTrondheim
PorsgrunnBlir lokal komité for NFS i Norge i 2024 og tas derfor ut av denne listen. 
2024LivioOslo
2025Volvat Spiren, Oslo
2026St. Olavs Hospital
2027OUS
2028C-medical
2029Haugesund
2030AlerisStyret i NOFAB lager ny liste i 10 neste år.
2031Haukeland
2032Hausken
2033Tromsø
2034Volvat Spiren
2035Porsgrunn
2036Medicus

4. Andre arrangementer/saker på listen til NOFAB styret på oppdrag fra generalforsamlingen 2024 – Alle

a. Invitere medlemmene til å mene hva NOFAB skal gjøre politisk – Aleksej

i. Gruppen bør begrenses til 5 stk.

ii. Invitere klinikkledere til å mene hva gruppen skal jobbe med.

iii. Minst Èn deltager fra NOFAB styret – Aleksej

b. Forslag til tema

i. PGT for alle over 35?

ii. Dobbeldonasjon?

iii. Embryodonasjon?

c. Arendalsuken er en fin arena, der man kan samle organisasjoner som DUIN, Ønskebarnforeningen og NOFAB for å diskutere og lage oppmerksomhet for videre behov innenfor Fertilitetsbehandling.​Ansvar: Aleksej og Åsmund 

i. Spørre om aktører ønsker å sponse oppdrag fra Kommunikasjonsbyrå, der organisasjonene setter agenda for hva som skal debatteres.

ii. NOFAB ønsker at flere ønsker å bidra til spons, ikke knytte seg opp mot èn enkeltaktør

5. Politisk påvirkning, Informeringssak – Åsmund

a. NOFAB bør få en politisk arbeidsgruppe, som lager arbeidsprogram som legges fram for og vedtas av Generalforsamlingen, for at styret og NOFAB vet hva de skal forholde seg til at de har støtte for å mene noe om offentlig. Dette kan vi sette ned (kan være en ekstern gruppe) og de skal evt rapportere til NOFAB styret og jobbe frem mot generalforsamlingen 2025- samme tema på pkt 4a

b. Samarbeid med brukergrupper?

i. DUIN

ii. Ønskebarn

iii. Politiske organisasjoner

1. Landstyremøter på våren. Stortingsvalg 2025

2. Prioritere liberale kontakter? 

3. Helsepolitiske talsmann i ulike partier har ansvar for utvikling av politikk.

iv. Aktører med interesser for Fertilitet – Åsmund

1. Merck – dobbeldonasjon? Flere donorer.

a. Roundtable samtaler

2. Ferring – Intervjurunde med ulike aktører om stønadsordninger i Fertilitetsbehandling.

6. Og så må vi ikke glemme IVF koordinator kurs, som Hausken skal ha 8. mars.

i. Invitere medlemmene til å mene hva NOFAB skal gjøreinnholdsmessig

ii. Gruppen bør begrenses til 5 stk

iii. Invitere klinikkledere til hva gruppen skal jobbe med.

iv. Minst Èn deltager fra NOFAB styret Ørjan Vermeer og Anette Simonsen tar saken videre

7. Diverse

– Bør vi ha egne NOFAB-kontakter på de ulike klinikkene som ikke er representert i styret, for å følge opp invitasjoner fra NOFAB, med påmeldinger etc?

o Nora Rosvoll jobber med kontakter på ulike klinikker.

– Er alle yrkesgrupper representert på NOFAB fagmøtet? Alle

o Arrangører bør oppfordres til å dra frem alle yrkesgrupper som representeres i NOFAB.

– Invitere politikere med i en politisk debatt, som et 20 minutters innslag? Tas med som forslag til neste års arrangør.

– Alle skriver tekst om seg selv og sender inn med bilde til hjemmesiden. Magnus oppdaterer deretter hvem som sitter i styret.

– Styremøtereferat legges heretter ut på Styreweb og hjemmeside etter det er godkjent av styret.

– I forbindelse med registrering av det nye NOFABstyret i Brænnøysundregisteret, vedtas det at Styreleder og kasserer skal ha signaturrett hver for seg.